Αρχική Καταστατικό
Καταστατικό

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Καταστατικό

Άρθρο 1

Επωνυμία - Έδρα
Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία
«Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής», (ΕΔΥΠΥ)  με έδρα τη Λάρισα και ειδικότερα επί κτιρίου, της οδού Παπακυριαζή 22. Η επωνυμία της ΕΔΥΠΥ στην αγγλική γλώσσα είναι «Association of Public Health and Environmental Hygiene - APHEH»

Άρθρο 2

Σκοπός - Δράσεις

1. Σκοπός της ΕΔΥΠΥ είναι η προώθηση με κάθε μέσο της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την πρόληψη προβλημάτων Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

2. Η ΕΔΥΠΥ αναπτύσσει τη δράση της έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας προάγοντας την ποιότητα και ασφάλεια σε όλα τα στάδια παρασκευής και μεταποίησης στους τομείς των τροφίμων και υδάτων

3. Η ΕΔΥΠΥ αναπτύσσει δράσεις που σχετίζονται με την επιδημιολογική διερεύνηση και την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων

4. Η ΕΔΥΠΥ αναπτύσσει δράσεις που σχετίζονται με τη διερεύνηση των χρόνιων νοσημάτων

5. Η ΕΔΥΠΥ αναπτύσσει δράσεις σε τομείς που σχετίζονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ

Για να εκπληρώσει το σκοπό της η Εταιρεία, χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:
1. Οργανώνει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες Ενώσεις, Εταιρείες ή Οργανισμούς, επιστημονικές ανακοινώσεις, διαλέξεις ή συντονισμένες συζητήσεις και συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια με τελικό στόχο την ενημέρωση του κοινού.

2. Συμμετέχει σε Εθνικές Εταιρείες ή Σωματεία με ευρύτερο περιεχόμενο και σκοπούς. Επίσης συμμετέχει ή και εκπροσωπεί τη χώρα μας, σε συναφείς διεθνείς Εταιρείες και Σωματεία.
3. Οργανώνει εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμινάρια τόσο στην έδρα της ΕΔΥΠΥ, όσο και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας. Εκδίδει περιοδικό ή συμμετέχει σε εκδοτικές δραστηριότητες άλλων, ευρύτερου περιεχομένου, Εταιρειών. Εκδίδει διάφορες μελέτες, μονογραφίες, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, ψηφιακούς δίσκους, ταινίες ή οτιδήποτε άλλο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής καθώς και ειδική καθοδήγηση του πληθυσμού στη λήψη προληπτικών μέτρων.

4. Καταθέτει επιστημονική άποψη σε θέματα Δημόσιας Υγείας.

5. Δημιουργεί σελίδα στο διαδίκτυο (Internet) για την ενημέρωση των μελών της και του κοινού.

6. Αναλαμβάνει, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), μόνη ή σε συνεργασία με φορείς του Δημοσίου ή ιδιώτες, την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Εθνικών, Ευρωπαϊκών ή Διεθνών Οργανισμών, που χρηματοδοτούνται εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει από τους οργανισμούς αυτούς. Σε κάθε περίπτωση 10% του επιχορηγούμενου ποσού θα διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΔΥΠΥ

Άρθρο 4

Μέλη
Τα μέλη της ΕΔΥΠΥ διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

1. Τακτικά μέλη της ΕΔΥΠΥ μπορούν να γίνουν Ιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας, Βιολόγοι, Χημικοί (τροφίμων, περιβάλλοντος), Γεωπόνοι,  Μετεωρολόγοι, Στατιστικολόγοι, αλλά και επιστήμονες άλλων κλάδων, ως και πολίτες με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον και δραστηριότητες συναφείς με τους σκοπούς της ΕΔΥΠΥ, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από προγραμματισμένη ή έκτακτη συνεδρίαση αυτού.
Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των ΓΣ, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν το δικαίωμα επίσης, να παίρνουν μέρος στην επιστημονική και γενικότερη δράση της ΕΔΥΠΥ, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από το ΔΣ ή τη ΓΣ, και να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της ΕΔΥΠΥ.
Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών της ΕΔΥΠΥ, να εκτελούν με προθυμία τις επιστημονικές ή άλλες σχετικές με τους σκοπούς της ΕΔΥΠΥ εργασίες που τους έχουν αναθέσει τα αρμόδια όργανα ή οι επιτροπές της ΕΔΥΠΥ, να δείχνουν πνεύμα επιστημονικής και συναδελφικής συνεργασίας, να συμμετέχουν στις ΓΣ και στις συνεδριάσεις των ειδικών επιτροπών, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται στους σκοπούς της ΕΔΥΠΥ και να καταβάλλουν έγκαιρα τη συνδρομή τους. Επίσης τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωμένα να εκπληρώνουν τακτικά και με επιμέλεια τις συγγραφικές τους υποχρεώσεις, αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το ΔΣ
2. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν πρόσωπα τα οποία έχουν συμβάλει σημαντικά στην προαγωγή των σκοπών της ΕΔΥΠΥ ή στην οικονομική ενίσχυσή της ή έχουν προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην Εταιρεία. Τα επίτιμα μέλη της ΕΔΥΠΥ ανακηρύσσονται με απόφαση της ΓΣ και μπορούν να συμμετέχουν στις ΓΣ, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου να εκλέγουν και να εκλέγονται.

3. Η ιδιότητα του μέλους παύει στις περιπτώσεις:

α. Έγγραφης παραίτησης του μέλους.
β. Διαγραφή του μέλους για λόγους αδικαιολόγητης παράλειψης ως προς την εκπλήρωση των συγγραφικών και άλλων επιστημονικών υποχρεώσεων που του έχουν ανατεθεί.
γ. Διαγραφή του μέλους για λόγους αδικαιολόγητης παράλειψης για την εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεών του για δύο συνεχή χρόνια.
δ. Διαγραφή του μέλους για ανάρμοστη συμπεριφορά ή ασυγχώρητη αδιαφορία ή εάν η δραστηριότητά του είναι αντίθετη προς τους σκοπούς της ΕΔΥΠΥ ή εάν εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης της ΕΔΥΠΥ.
Η απόφαση για τη διαγραφή σ’ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις παίρνεται από το ΔΣ και γίνεται τελεσίδικη μετά την επικύρωσή της από τη ΓΣ. Η απόφαση του ΔΣ πρέπει να είναι αιτιολογημένη και η απόφαση της ΓΣ, για την επικύρωση της παραπάνω απόφασης του ΔΣ, παίρνεται με πλειοψηφία των ? των παρόντων. Η απόφαση μόλις γίνει τελεσίδικη κοινοποιείται υποχρεωτικά στον ενδιαφερόμενο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τελεσιδικία της. Η διαγραφή επιβάλλεται μετά από προηγούμενη κλήση σε απολογία του μέλους. Εάν δεν παρουσιαστεί, η ποινή επιβάλλεται χωρίς αιτιολογία.
Το υπό κατηγορία μέλος μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία, για να υποστηρίξει την αθωότητά του. Εάν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στο ΔΣ, δικαιούται να λάβει απόδειξη. Είναι δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με την ίδια διαδικασία.

4. Κάθε τακτικό μέλος, με έγγραφη εξουσιοδότηση, μπορεί να αντιπροσωπεύει, ένα μόνο τακτικό μέλος της ΕΔΥΠΥ που απουσιάζει και είναι ταμειακά εντάξει. Η αντιπροσώπευση ισχύει για τη διαπίστωση απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων στις ΓΣ (τακτικές και έκτακτες) και για όλες τις ψηφοφορίες (ανάδειξη ΔΣ κ.τ.λ.).

Άρθρο 5

Πόροι

Πόροι της ΕΔΥΠΥ:
1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών της (το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ).
2. Η ετήσια συνδρομή των μελών της (το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ).
3. Έκτακτες εισφορές.
4. Δωρεές κάθε είδους.
5. Χορηγίες κάθε είδους
7. Επιχορήγηση από φορείς για την εκτέλεση δράσεων και προγραμμάτων.
8. Ενισχύσεις από την Πολιτεία ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς, έσοδα από έκδοση  επιστημονικού περιοδικού ως και κάθε άλλος νόμιμος πόρος.


Άρθρο 6

Όργανα

Όργανα της ΕΔΥΠΥ είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ),
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), και
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή.(ΕΕ)

Άρθρο 7

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ΕΔΥΠΥ και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα. Η ΓΣ ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της ΕΔΥΠΥ. Αποκλειστική αρμοδιότητα η ΓΣ έχει:

α. Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
β. Να εκλέγει τα μέλη του ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
γ. Να εγκρίνει ή όχι το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του ΔΣ και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και να αποφασίζει για την απαλλαγή τους από τις ευθύνες τους.
δ. Να αποφασίζει, κατά το άρθρο 4, για τα μέλη της ΕΔΥΠΥ.
ε. Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού και
στ. Να αποφασίζει για τη διάλυση της ΕΔΥΠΥ.

2. Η γενική Συνέλευση συνέρχεται:

i) Τακτικά μία (1) φορά το χρόνο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου ή Ημερίδας της ΕΔΥΠΥ. Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί Πανελλήνιο Συνέδριο εντός του έτους, τότε η τακτική ΓΣ θα λαμβάνει χώρα το μήνα Ιούνιο ή Ιούλιο του επόμενου έτους.

ii) Έκτακτα:
α) όσες φορές κρίνεται απαραίτητο από το ΔΣ
β) όταν το ζητήσει το 1/10 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της ΕΔΥΠΥ ή ομόφωνα η Ελεγκτική Επιτροπή, με αίτηση προς το ΔΣ, όπου πρέπει να είναι γραμμένα και τα θέματα που θα απασχολήσουν τη ΓΣ. Στην περίπτωση αυτή το ΔΣ, συγκαλεί τη ΓΣ, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που θα ζητηθεί, εάν όμως το ΔΣ αδρανεί τότε η Έκτακτη ΓΣ μπορεί να συγκληθεί απευθείας από το 1/10 των μελών ή από την Ελεγκτική Επιτροπή.

3. Η σύγκληση της ΓΣ γίνεται μετά από έγγραφη προσωπική πρόσκληση του ΔΣ, προς όλα τα μέλη, η οποία αποστέλλεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρόσκληση αναγράφονται: α) ο τόπος, β) ο χρόνος, και γ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη ΓΣ έχουν όσα μέλη έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία και κατά το τρέχον έτος.

4. Η ΓΣ ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών, εκτός από τις περιπτώσεις τις οποίες ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζουν αλλιώς (ειδική απαρτία). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτυγχάνεται απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση της ΓΣ, συγκαλείται νέα ΓΣ την ίδια ώρα και ημέρα, στον ίδιο τόπο μέσα σε δέκα (10) ημέρες, η οποία άσχετα με τον αριθμό των παρόντων μελών θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία, εκτός από τις περιπτώσεις ειδικής απαρτίας.

5. Οι αποφάσεις της ΓΣ παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία. Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση του χεριού και σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος, διενεργείται καταμέτρηση. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση και στην Ημερήσια Διάταξη είναι άκυρη.

6. Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Εκλογή ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.
β. Διαγραφή μέλους της ΕΔΥΠΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.
γ. Παύση μέλους του ΔΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.
δ. Εισδοχή τακτικού μέλους.
ε. Εκλογή επίτιμου Μέλους
στ. Διάλυση της ΕΔΥΠΥ.

7. Εργασίες της ΓΣ

Μόλις διαπιστωθεί απαρτία από το ΔΣ, η ΓΣ αρχίζει τις εργασίες της, εκλέγοντας τριμελές προεδρείο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα) με ανάταση του χεριού. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΓΣ διαβάζει τη διαδικασία λειτουργίας της, που είναι η παρακάτω:
α. Ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης, έγκριση ή και τροποποίησή της σύμφωνα με προτάσεις των μελών.
β. Εισήγηση για κάθε θέμα επί της ημερήσιας διάταξης.
γ. Ερωτήσεις επί της εισήγησης.
δ. Συζήτηση επί των εισηγήσεων με κατάλογο ομιλητών κατά τη σειρά που θέλουν να μιλήσουν.
ε. Μετά το τέλος των ομιλιών, δευτερολογία του εισηγητή, και
στ. Ψηφοφορία επί των προτάσεων.

Η τήρηση της παραπάνω διαδικαστικής λειτουργίας της Συνέλευσης είναι έργο του Προεδρείου και όλων των μελών, που συμμετέχουν σε αυτήν.

8. Αρχαιρεσίες

α. Κάθε δύο (2) χρόνια στην τακτική ΓΣ κατά τη διάρκεια του ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου ή Ημερίδας της ΕΔΥΠΥ ή κατά το μήνα Ιούνιο ή Ιούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου γίνονται αρχαιρεσίες για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

β. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τη Συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο οριζόμενος από τα μέλη της Πρόεδρος. Υποψήφιοι για το ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να είναι μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

γ. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία και χρησιμοποιείται ένα ψηφοδέλτιο, όπου αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για το ΔΣ και κάτω από αυτά τα ονόματα των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο, όταν οι σταυροί προτιμήσεως που έχουν τεθεί είναι μέχρι επτά (7) για το ΔΣ και μέχρι τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή.

δ. Το ψηφοδέλτιο μπαίνει σε φάκελο, που φέρει τη σφραγίδα της ΕΔΥΠΥ και παραδίνεται στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή αφού τελειώσει η ψηφοφορία και συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο διαλογής των ψήφων προβαίνει στην ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΔΣ και της Ελεγκτικής Επιτροπής με πράξη της, στην οποία αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με τη σειρά της εκλογής τους.
στ. Το εκλογικό υλικό, μαζί με το πρακτικό υπογεγραμμένο από την Εφορευτική Επιτροπή, παραδίνεται στο Γραμματέα του απερχόμενου ΔΣ. Αυτός είναι υποχρεωμένος να τα παραδώσει στο νέο ΔΣ.

Άρθρο 8

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Σωματείο διοικείται από το ΔΣ, που αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη, εκλεγόμενα από τη ΓΣ μεταξύ των μελών της ΕΔΥΠΥ που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η θητεία του ΔΣ είναι διετής.
2. Το νεοεκλεγμένο ΔΣ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται υποχρεωτικά με την πρωτοβουλία, την ευθύνη και υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους (σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση) και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία.

3. Μέχρι τη συγκρότηση του εκλεγέντος νέου ΔΣ σε σώμα, υπεύθυνο για τη διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων της ΕΔΥΠΥ είναι το απερχόμενο ΔΣ.

4. Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο ΔΣ, να παραδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία της ΕΔΥΠΥ με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία.

5. Το ΔΣ μπορεί να παυθεί με απόφαση έκτακτης ΓΣ στην οποία πρέπει να παρευρίσκεται το ½ από τα δικαιούμενα ψήφου μέλη της ΕΔΥΠΥ και η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των ? των παρόντων.
Τη σύγκληση της έκτακτης για το σκοπό αυτό ΓΣ μπορεί να ζητήσει εγγράφως το 1/5 τουλάχιστο των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της ΕΔΥΠΥ. Η έκτακτη ΓΣ συγκαλείται υποχρεωτικά από το ΔΣ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που θα ζητηθεί. Σε περίπτωση αμέλειας και αδιαφορίας του ΔΣ, η ΓΣ συγκαλείται από το 1/5 των μελών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκπνοή της παραπάνω εικοσαήμερης προθεσμίας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο

α. Διοικεί το Σωματείο και μεριμνά για την επίτευξη του σκοπού της και την τήρηση του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων των ΓΣ.
β. Εισηγείται την εγγραφή νέων μελών της ΕΔΥΠΥ.
γ. Προτείνει τη διαγραφή των μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 3, περιπτ. β, γ και δ του παρόντος Καταστατικού.
δ. Συγκροτεί, όταν κρίνεται αναγκαίο, υποεπιτροπές για τη μελέτη και προώθηση συγκεκριμένων στόχων της ΕΔΥΠΥ.
ε. Χορηγεί άδειες απουσίας στα μέλη του.
στ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προσλαμβάνει ή να απολύει το έμμισθο προσωπικό της ΕΔΥΠΥ.
ζ. Συγκαλεί τη ΓΣ των μελών της ΕΔΥΠΥ, που προβλέπει το άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού και συντάσσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
η. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια ή πράξη που του έχει ανατεθεί από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό.
7. Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά στη Λάρισα μία φορά τουλάχιστον το τρίμηνο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και έκτακτα, οσάκις το ζητήσει ο Πρόεδρος ή εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του ΔΣ.

Το ΔΣ, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά:

α. Βρίσκεται σε απαρτία, εάν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του και αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε δύο (2) ημέρες.
β. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
γ. Ειδικά για τις αποφάσεις του ΔΣ στην περίπτωση διαγραφής μέλους της ΕΔΥΠΥ απαιτείται ειδικά αυξημένη απαρτία του ΔΣ η οποία ορίζεται στην παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών.

8. Οι αποφάσεις του ΔΣ καταχωρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο πράξεων του ΔΣ που τηρείται γι’ αυτόν το λόγο, χρονολογούνται, αριθμούνται και υπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη, ισχύουν δε από και με την υπογραφή τους από αυτά.

9. Στις αρχαιρεσίες που γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια για την ανάδειξη των τακτικών μελών του ΔΣ, η ΓΣ εκλέγει τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ που δεν έχουν ανάμειξη στις εργασίες του ΔΣ.
Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του ΔΣ λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης του, το μέλος αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος.

10. Σε περίπτωση παραίτησης από το αξίωμά του, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ειδικού Γραμματέα ή του Ταμία, το ΔΣ εκλέγει νέο μεταξύ των μελών του.

11. Σε περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματικών μελών του ΔΣ, η θέση του ΔΣ παραμένει κενή και συμπληρώνεται στην πρώτη ΓΣ με απόφασή της, από τους υπόλοιπους υποψηφίους, που πήραν τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Εάν ο κατάλογος των υποψηφίων εξαντληθεί ή δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι, τότε προκηρύσσεται ΓΣ αρχαιρεσιών ΔΣ.

12. Ο Πρόεδρος μπορεί για λογαριασμό του ΔΣ να υποβάλλει ομαδική παραίτησή του ΔΣ σε έκτακτη ΓΣ που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης του ΔΣ. Σε περίπτωση αποδοχής της παραίτησης, ορίζεται νέα ΓΣ για εκλογή νέου ΔΣ.

13. Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του, αποβάλλει την ιδιότητά του με απόφαση του ΔΣ και αντικαθίσταται σύμφωνα με την παραγρ. 9 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9

Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ΔΣ.
2. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής και γενικά στις συναλλαγές με τρίτους, υπογράφει συμβόλαια και αξιόγραφα κάθε είδους και συνομολογεί δάνεια, ύστερα από απόφαση του ΔΣ ή της ΓΣ.
3. Συντάσσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ΔΣ.
4. Συγκαλεί το ΔΣ.
5. Εισηγείται τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, που αφορά στην πρόοδο της ΕΔΥΠΥ ή στην υλοποίηση των σκοπών της.
6. Με ειδική κάθε φορά εξουσιοδότηση από το ΔΣ προσλαμβάνει ή απολύει το προσωπικό της ΕΔΥΠΥ.
7. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που αποστέλλει το ΔΣ.
8. Εκδίδει αντίγραφα των πράξεων του ΔΣ ή των ΓΣ.
9. Προεδρεύει στη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού της ΕΔΥΠΥ.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο για κάθε αρμοδιότητά του σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του. Τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνει ένα από τα μέλη του ΔΣ που ορίζεται ειδικά γι’ αυτό από το ΔΣ.


Άρθρο 10

Γενικός Γραμματέας-Ειδικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας

1. Συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του ΔΣ τα πρακτικά του ΔΣ.
2. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγγραφα.
3. Διεξάγει την αλληλογραφία της ΕΔΥΠΥ.
4. Έχει την ευθύνη των βιβλίων της ΕΔΥΠΥ, πλην των διαχειριστικών και του ταμείου, κρατάει το αρχείο και φυλάσσει τη σφραγίδα της ΕΔΥΠΥ.
5. Συμμετέχει στη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού της ΕΔΥΠΥ.
Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

Άρθρο 11

Ταμίας

Ο Ταμίας:

1. Έχει την ευθύνη του ταμείου, τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία της ΕΔΥΠΥ, υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με την οικονομική διαχείριση, και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας της ΕΔΥΠΥ.
2. Εισπράττει κάθε έσοδο της ΕΔΥΠΥ και υπογράφει τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις.
3. Εκτελεί τις διάφορες πληρωμές με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
4. Κάθε δαπάνη που ξεπερνάει το ποσό των εξήντα (60) Ευρώ αναπροσαρμοζόμενο με απόφαση της ΓΣ γίνεται ύστερα από απόφαση του ΔΣ.
5. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων στο ΔΣ και είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα ποσά ανώτερα των εκατό (100) Ευρώ.
6. Στην Τράπεζα οι καταθέσεις θα γίνονται στο όνομα της ΕΔΥΠΥ. Η ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί γίνεται με απόφαση του ΔΣ, το οποίο μπορεί να δίνει κάθε φορά εντολή για την ανάληψή τους σε ένα ή περισσότερα μέλη του.


Άρθρο 12

Ειδικές Επιτροπές

Το ΔΣ προβαίνει στη σύσταση ειδικών Επιτροπών αποτελούμενων κατά την κρίση του από μέλη του ΔΣ και από απλά μέλη της ΕΔΥΠΥ, στις οποίες αναθέτει την οργάνωση και διεκπεραίωση ειδικών και ρητά καθοριζόμενων σκοπών της ΕΔΥΠΥ, όπως π.χ. Συντακτική Επιτροπή του Επιστημονικού Περιοδικού της ΕΔΥΠΥ, Επιτροπή επαφής με αλλοδαπούς επιστήμονες κ.τ.λ., Επιτροπή Οργανώσεων συνεδρίων ή άλλων συναφών προς τους σκοπούς της ΕΔΥΠΥ εκδηλώσεων. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται σε σώμα και συντάσσουν κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, τον οποίο εγκρίνει το ΔΣ.

Άρθρο 13

Ελεγκτική Επιτροπή

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο πριν από την ετήσια Τακτική ΓΣ, και έκτακτα όσες φορές κρίνει αναγκαίο, με πρωτοβουλία του πρώτου εκλεγμένου, ο οποίος ασκεί καθήκοντα προεδρεύοντα. Στην τακτική συνεδρίασή της συντάσσει κατατοπιστική έκθεση για τη διαχείριση της ΕΔΥΠΥ, που γράφεται σε ειδικό βιβλίο και υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση στην τακτική ΓΣ, μετά την έκθεση των πεπραγμένων.

Άρθρο 14

Η απόκτηση από το Σωματείο ακίνητων ή κινητών σημαντικής αξίας από επαχθή αιτία, γίνεται πάντοτε μετά από έγκριση της ΓΣ. Η εκμετάλλευση της περιουσίας της ΕΔΥΠΥ δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμειξη της ΕΔΥΠΥ σε κερδοσκοπική επιχείρηση ή τη λήψη προμήθειας κατά τη διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας της.

Άρθρο 15

Τροποποίηση Καταστατικού και διάλυση της ΕΔΥΠΥ

1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της ΕΔΥΠΥ αποφασίζει η ΓΣ των μελών.
2. Η ΓΣ αποφασίζει για τροποποίηση του Καταστατικού ή για τη διάλυση της ΕΔΥΠΥ με απαρτία 51% των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία ? των παρόντων.


Άρθρο 16

Η περιουσία της ΕΔΥΠΥ σε περίπτωση διάλυσής της πηγαίνει στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 17

Η Εταιρεία έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει περιφερειακά τις λέξεις « Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής » και στο κέντρο φέρει τα αρχικά της εταιρείας ΕΔΥΠΥ.


Άρθρο 18

Η Εταιρεία γίνεται μέλος Διεθνούς Ομοσπονδίας, ΕΔΥΠΥ ή άλλης Ένωσης εφόσον αποφασίσει γι’ αυτό η ΓΣ.

Άρθρο 19

Η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της επιστημονικής εταιρίας προς εκλογή του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής θα συνέλθει το αργότερο μέσα σε  δεκαπέντε μέρες από την έγκριση του παρόντος καταστατικού από το Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας και την εγγραφή του στα οικεία βιβλία Σωματείων ,για να δοθεί ο χρόνος στην προσωρινή διοικούσα επιτροπή  της επιστημονικής εταιρίας να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση  

Άρθρο 20

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα του και από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και από τους Νόμους.

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από 20 άρθρα, εγκρίθηκε από την Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 18 Νοεμβρίου 2008 και θα ισχύει από τη χρονολογία της δικαστικής απόφασης που θα το εγκρίνει.Μπορείτε να κατεβάσε και το καταστατικό σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf)

Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (katastatiko.pdf)Καταστατικό ΕΔΥΠΥ[Καταστατικό ΕΔΥΠΥ]184 Kb
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 12 Φεβρουάριος 2010 14:35